Förskollärares uppfattning av rörelsekultur i förskolans verksamhet : En kvalitativ intervjustudie om förskollärarens uppfattningar och syften inom rörelsekultur hos barn i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att synliggöra förskollärares uppfattningar kring rörelsekulturer i förskolan: Vi har använt oss av metoden med halvstrukturerade intervjuer med åtta utbildade förskollärare för att få en så tydlig bild som möjligt av deras uppfattningar. I intervjuerna ställde vi öppna frågor med möjlighet till uppföljningsfrågor. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar att det finns flera olika rörelsekulturer på förskolan, där den mest populära och mest använda är dans, samt att resultatet visade att det finns ett behov av mer planerad rörelse utomhus. Slutsatsen visar att alla förskollärare vi intervjuade kan se att det är viktigt med rörelse för både barnens välmående samt utvecklingen av motoriken. De nämnde även att rörelse är till fördel för barnens inkludering då alla kan vara med efter egen förmåga men att närvarande pedagoger spelar en stor roll för att ett lärande ska ske.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)