Klimatsmart mat och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Galina Premovska; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: development.3KLIMATSMART MAT OCH HÄLSA I SKOLANEN INTERVJUSTUDIE OM SKOLMAT FRÅN HÅLLBARHETS- SAMT MILJÖMÄSSIGA OCH HÄLSOMÄSSIGA PERSPEKTIV MED EXEMPEL FRÅN MALMÖ STADGALINA PREMOVSKAPremovska, G. Klimatsmart mat och hälsa i skolan. En intervjustudie om skolmat. Examensarbete i folkhälsovetenskap 15 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde folkhälsovetenskap, 2011.SAMMANFATTNINGSyftet med denna empiriska intervjustudie är att undersöka personalens kunskaper om och användandet av Ät S.M.A.R.T.-modellen i Malmö skolrestauranger. Studien syftar till att identifiera vilka hinder och möjligheter finns det med implementeringen av modellen politiskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Undersökningarna i denna studie baseras på matsedelsförändringar enligt Ät S.M.A.R.T.-modellen, utgiven av Samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting 2001. I den modellen finns ett konkret förslag på hur matvanorna i skolorna bör förändras för att på sikt bli mer klimatsmarta med tanke på miljö och hälsa. Studien bygger på intervjuer som gjordes med fyra kökspersonal och två pedagoger vid fyra skolor i Malmö. Med intervjuerna avses att få en bättre förståelse för hur personalen försöker nå den aktuella förändringen av skolmaten. Jag använder en hermeneutisk ansats där jag lyfter fram intressanta synpunkter som uppkommer under intervjuerna. Som teoretiskt perspektiv jag utgått från är det salutogena perspektivet med fokus på KASAM (Känsla för Sammanhang). Resultatet visar att ekologiska livsmedel har ökat med ca 20 procent trots en snäv ekonomi. En förutsättning för att Malmö skolrestauranger ska tjäna på förslaget är att klimatsmart mat ska ersätta så kallade ”tomma kalorier”, glass, chips, godis, läsk, etc. Ät S.M.A.R.T.-modellen innebär dessutom att andelen kött ska minska och andelen vegetabilier ska öka, utan att öka den totala kostnaden. Slutsatsen är att central styrning och tydliga beslut främjar övergång till klimatsmart mat och ekologisk livsmedel. Det finns dock en del hinder, t.ex. försvåras upphandling av närproducerade livsmedel av lagen om offentlig upphandling.Nyckelord: ekologiska livsmedel, hållbar utveckling, hälsa, klimatsmart mat, skolmåltider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)