VIDAREUTVECKLING AV KISTHANTERINGSVAGN MED AVSEENDE PÅ ANVÄNDARVÄNLIGHET OCH FORMGIVNIG

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Anton Lindberg; Daniel Lissert; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Anton Lindberg och Daniel Lissert,studenter på programmet Innovation & Produktdesign vid Mälardalens högskola, har på uppdrag av SE AB genom Minst Innovation i Mälardalen utvecklat koncept på ett antal komponenter för en elektroniskt höj- och sänkbar vagn med användning inom begravningsbranschen.Examensarbetet bygger på tidigare produktutveckling med problemformuleringen ”att minska lyft inom begravningsbranschen”.

Ett tidigare examensarbete låg även som grund för vidareutvecklingsarbetet.I detta projektbehandlas bland annat konstruktion, transportmoment i samband med dödsfall samt interaktion mellan produkt och användare med hänsyn till användningsområde.

Projektet resulterade i ett koncept som uppfyller uppdragsgivarens kravspecifikation samt identifierade kundbehov. Resultatet presenteras som CAD-modell med tillhörande komponentritningar.

Marknadsundersökning, kravspecifikation ochutvärderingsverktyg såsom FMEA, QFD och Pugh’s matris användes för att säkerställa kvalitet i konceptet som togs fram.

Marknadsundersökningeninnehåller intervjuer, hantering och analys av omgivning.Intervjufrågor behandlade problem vid hantering av kistor och avlidna samt framkomlighet i närhet av kyrka, bårhus och äldreboende.

Det insamlade underlaget möjliggjorde slutresultatet;en transportvagn med förenklade lastmöjliheter och ställbara lägen. Utvecklade delar består av lastplan, släde, handtag samt kontrollpanel.

Idéer diskuterades med uppdragsgivare vid avstämningsmöten och kostnad för komponenttillverkning har tagits i beaktande.Något målvärde på kostnad har inte fastställts vilket leder till att tillverkningsmetoder och materialval kan behöva anpassas mot produktionsval. Konceptet ska ligga som grund för eventuell vidareutveckling av produkten innan slutlig produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)