Varför all inclusive?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats genomförs en undersökning av vilka motiv som driver resebolag att erbjuda resor med all inclusive. För att försöka förklara fenomenet testas en teoretisk modell av marknaden för semesterresor empiriskt. Empirin syftar till att bringa klarhet i vilka förhållanden som råder på marknaden för all inclusive-hotell jämfört med för övriga hotell. De parametrar som inkluderas i modell och empiri är följande: 1. Är det billig arbetskraft i länderna som hotellen befinner sig i? 2. Har hotellen och flygbolaget samma ägare eller gemensamma intressen? 3. Är det konkurrens på marknaden för hotellservice? Utgående från de antaganden som görs och det empiriska material som används konstateras det att all inclusive-hotell huvudsakligen är belägna i billiga länder, har gemensamma intressen med flygbolag och att de är utsatta för mindre konkurrens än andra hotell. Utifrån dessa resultat dras med hjälp av modellen slutsatsen att företagens huvudsakliga motiv bakom all inclusive är att prisdiskriminera. Denna slutsats får i sin tur stöd av att resebolag erfarenhetsmässigt verkar ha en tradition av att göra så.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)