Att möta staden - en resupplevelse i rumsliga sekvenser

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad (TKS)

Sammanfattning: Som trafikant får man många gånger sitt första – och kanske enda – intryck av en stad vid förbifartens trafikplatser. Här återfinns ofta brytpunkter både för körmönster och stadsmönster. Vid trafikplatsen ändras förutsättningarna för bilisterna och deras upplevelse av trafikmiljön och här delar förbifarten stadsbygd från landsbygd. Detta arbete handlar om hur man kan förbättra intrycket av en stads entré genom fysiska gestaltningsåtgärder. Arbetet syftar till att skapa en metod för att tydliggöra färden till trafikplatsen och vidare in mot staden och göra den till en regisserad resa genom rum. Genom att skapa en styrd sekvens av rum och brytpunkter underlättas förändringen av trafikantens rumsliga närvaro och intrycket av stadens entré stärks. Arbetet utgörs av en analys av planeringsförutsättningarna kring Andersbergs trafikplats i Halmstad, en teoridel som ger en bakgrund till arbetets gestaltningsstrategi samt en del med ett planförslag för området runt Andersbergs trafikplats. För att klargöra arbetets syfte genom hela rapporten återkopplas varje gestaltningsdel till begreppet resupplevelse, vilket innefattar förståelse och identitet, orienterbarhet samt rytm och variation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)