Upplevelse av att leva med PICC-line

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I takt med att antalet patienter med cancersjukdom ökar växer behovet avvaskulära infarter genom vilka patienterna får cytostatika och andra läkemedel. Det finnsolika infarter som passar för olika ändamål, och en sort som blivit vanligare i svensksjukvård är perifert insatt central kateter, PICC-line.Syfte: Att beskriva upplevelser i samband med PICC-line hos patienter medcancersjukdom. Metod: Designen som tillämpas är en litteraturöversikt, där 14vetenskapliga artiklar inkluderas vilka författarna funnit genom litteratursökningar i olikadatabaser. Resultat: Fem olika kategorier baserade på artiklarnas resultat framkom.Dessa var Information och delaktighet, Trygghet och säkerhet, Smärta, oro och rädsla,Anpassning i vardagslivet samt Smidigt och underlättande. Det finns ett individuelltbehov av information avseende PICC-line och även graden av delaktighet varierademellan patienterna. PICC-line upplevs begränsa vissa vardagliga aktiviteter. En oro för attkomplikationer skulle uppstå finns bland många och vissa associerar PICC-line medsjukdom och således något negativt. Trots detta skulle de flesta rekommendera PICC-linetill andra patienter eftersom den underlättar behandlingen. Slutsats: PICC-line verkarvara ett bra alternativ vid behov av vaskulär infart, dels eftersom den kan läggas in avsjuksköterska vilket är tidsbesparande jämfört med en CVK-inläggning, samt eftersomden bidrar till ökad frihet och minimerar obehag eftersom patienter slipper bli stuckna.Det finns däremot utmaningar avseende hur information bör ges och hur mycketpatienten skall göras delaktig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)