ÖVERSÄTTNINGSANALYS AV STEINS; GATE

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Emil Blom; [2017-02-16]

Nyckelord: japanska; Anime; Översättning; Vinay; Hasegawa; Steins; Gate;

Sammanfattning: Den animerade serien Steins; Gates japanska och engelska versions första avsnitt exploreras i syfte att finna vilka översättningsmetoder som tillämpats och huruvida det har fått konsekvenser för gestaltningen av verkets huvudkaraktärer. Uppsatsen använder sig av Jean-Paul Vinay's översättningsteori, vilket består utav ett antal definierade översättningsprocesser som kan tillämpas på text, grammatik och enskilda ord, individuellt eller i en kombination av varandra. Ett manuskript från båda versionerna som hämtats från en hemsida sammanförs och sedan appliceras teorin för att urskilja olika sätt som översättning har skett på. Därefter placeras analysen i appendix och resultaten demonstreras med exempel och klarlägger vad de haft för effekt. Översättningens effekter på gestaltningen av karaktärerna i seriens engelska version redogörs sist. De huvudsakliga metoderna för översättningen konstaterades vara adaptation och equivalence. Dessa lyckas på ett godtyckligt sätt förmedla liknande teman och tankar som den japanska versionen, trots skillnad på innehållen. Karaktärerna Mayuri och Daru är de huvudkaraktärer vars personligheter påverkades minst utav översättningen. De som påverkades starkast av adaptionsarbetet var Okabe och Kurisu, då flera aspekter av deras språkstilar inte lierar med den personlighet som förmedlas med den japanska verionen av avsnittet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)