Emissionsgarantier - En analys i ljuset av rättspraxis och kapitalmarknadsrättsliga regleringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Vid inledandet av en nyemissionsprocess ligger det i bolagets intresse att analysera marknadens intresse för deltagande i emissionen. Det kan ligga i bolagets intresse att vända sig till en alternativ finansiär för att säkerställa att kommande nyemission blir fulltecknad, detta görs genom ett teckningslöfte från finansiären som innebär att finansiären åtar sig, mot vederlag, teckna de aktier som blir över i nyemissionen. Detta specifika teckningslöfte benämns som emissionsgaranti och används för att säkerställa kommande nyemission. Emissionsgarantins rättsliga grunder prövades i NJA 2016 s. 107 var vid HD slog fast att en garant inte kan bli tvingad till att teckna aktierna i enlighet med garantin. HD poängterade att om en emissionsgaranti är skriftlig och att garanten haft tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet (emissionsgarantin) rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar. Då emissionsgarantin inte direkt regleras i ABL blir 2016 års prejudikat vägledande för den rättsliga regleringen beträffande emissionsgarantier. Emissionsgarantin regleras även från ett kapitalmarknadsrättsligt perspektiv, då genom de institutioner och aktörer som reglerar svenska aktiehandel. De marknadsrättsliga reglerna kräver att emissionsgarantin förhåller sig till god sed på aktiemarknaden. Uppsatsen syftar även till att utreda vad god sed på aktiemarknaden innebär i fråga om emissionsgarantier. Sammantaget ser ingen av aktörerna eller institutionerna något problem med användandet av emissionsgarantier, såvida de vederlag som utgår förhåller sig marknadsmässigt och att bolaget inte schablonmässigt fastställt att de aktier som utgör ersättning tecknas till samma belopp som aktierna i företrädesemissionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)