Lärarens relationskompetens och dess betydelse för elevers utveckling : En kvalitativ intervjustudie med ämneslärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka lärares relationskompetens och dess betydelse för elevers utveckling. Studien har undersökt vad som utmärker förtroendefulla relationer mellan lärare och elever, hur lärare upplever att lärare och elev relationen inverkar på elevers utveckling samt vilka relationer till eleven läraren kan identifiera i sin yrkesroll. Det är en kvalitativ studie som omfattar intervjuer med tio ämneslärare från Västmanland och Dalarna. Insamlade data har analyserats utifrån en tematisk analys. Den teoretiska utgångspunkten utgår från Aspelins tolkning av Thomas Scheffs relationsteori med lärarens relationskompetens i fokus. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt och Aspelins definition av relationskompetens kan vi identifiera de tre delkompetenserna kommunikativ kompetens, differentieringskompetens och socioemotionell kompetens i informanternas svar. Resultatet visar att informanternas relationskompetens inverkar på elevernas utveckling. Studien har visat att läraren behöver ett antal egenskaper och kompetenser för att skapa förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Egenskaper som att vara lyhörd, en god lyssnare, nyfiken och trygg samt att inneha kommunikativ- och socioemotionell kompetens är utmärkande för studiens lärare i arbetet med att skapa förtroendefulla relationer. Av studien framgår att goda relationer inverkar på elevers utveckling. Lärarna beskriver att lärande och utveckling har en stark sammankoppling där tillit, förtroende och att vara rättvis är viktiga faktorer i samspelet med eleven. Studien visar att lärarna har en mångfacetterad yrkesroll där den stödjande rollen beskrivs betydelsefull i relationsskapandet. Ett tydligt resultat visar på att med erfarenhet kan läraren fokusera mindre på den kunskapsförmedlande rollen till förmån för den relationella, att skapa relationer till eleven. Specialpedagogen har en viktig roll i att uppmärksamma lärares relationskompetens då det får betydelse för elevers utveckling.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)