Alltid tillgänglig : En kvalitativ studie om upplevd stress bland egenföretagare och deras gränslösa arbetsliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Studiens syfte har varit att undersöka hur egenföretagare upplever stress i förhållande till tillgänglighet, flexibilitet och gränslöst arbete. Utifrån en kvalitativ forskningsdesign i form av intervjuer med åtta egenföretagare samt innehållsanalys som analysmetod lades grunden för uppsatsens resultatdel. Tidigare studiers rön förstärktes i denna undersökning; kontroll i arbetet upplevdes bidra till minskad stressupplevelse, medan de negativa stress-upplevelserna upplevdes förstärkas av ökade krav på tillgänglighet och flexibilitet, den ekonomiska faktorn, brist på återhämtning samt hög arbetsbelastning. Dock fanns tendenser som tyder på att upplevelsen av stress beror på hur många år informanten drivit sitt företag – de som drivit sitt företag i fler än fem år rapporterade mindre stress än de informanter som drivit sitt företag i färre än fem år. Avslutningsvis tyder det mesta på att ökade krav på tillgänglighet i arbetslivet, brist på återhämtning samt det gränslösa arbetet i allra högsta grad påverkar upplevelsen av stress negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)