Ser jag ut som ett monster eller har jag BDD? : Fem kontrollerade fallstudier av exponeringsbehandling vid Body Dysmorphic Disorder.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Vandad Assadi-talaremi; Mari Von Bahr; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Body Dysmorphic Disorder (BDD) karaktäriseras av en fixering vid en inbillad defekt i utseendet. BDD leder till påtagligt lidande och svårigheter att fungera i vardagen. Diagnosen förknippas med depressivitet, social ångest och hög suicidrisk. Syftet med studien var att under svenska förhållanden prova en behandling bestående av exponering med responsprevention (ERP) och monitorering på patienter med svår BDD-problematik. I single-case designer av 5 patienter undersöktes effekten av ERP som specifik faktor utöver terapeutnärvaro och monitorering. Patienterna behandlades med ERP och monitorerade dagligen sina besvär. Vid förmätning klassificerades 4 av 5 patienter inom gränserna för svår BDD. Resultaten indikerar att besvären kraftigt reducerades för 3 av 5 patienter. ERP som specifik faktor gav tydliga effekter på BDD-relaterade symptom och global funktionsnivå. Behandlingen gav även en effekt på depressivitet och social ångest som dock inte föreföll lika starkt knuten till ERP-komponenten. Studien ger en indikation om att ERP under svenska förhållanden är en effektiv och lättillgänglig behandling av BDD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)