Röster i skolan om avhopp från moderna språk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att förstå och diskutera elevers avhopp från moderna språk. Vilka anledningar uppger eleverna till att de hoppat av? Hur såg eleverna sig själva som språkinlärare inför språkvalet och hur förändrades den bilden? Hur ser lärare och specialpedagog på avhoppen?Genom intervjuer med elever och lärare på en skola har jag velat belysa vad som föregår elevers beslut att hoppa av undervisningen i moderna språk och förstå de bakomliggande orsakerna till det. Denna uppsats utgår därför från ett hermeneutiskt perspektiv och metoden som använts är kvalitativ. Resultatet har analyserats med hjälp av Henrys (2016) tillämpning av Dörnyeis modell L2 Motivational Self System. 

Motivation har en central plats vid språkinlärning. Kan man förstå vad som händer under vägen och vilka faktorer som styr, är det också möjligt att göra något åt det. Eleverna anger stress, prov och läxor som de viktigaste anledningarna till deras avhopp. Även täta lärarbyten anges som orsak. Men framför allt talar eleverna om att det är svårt och att de inte hänger med. Lärarna är entydiga: det blir för svårt.Det finns ett antal riskfaktorer som kan leda till avhopp. Sådana riskfaktorer är stökiga klassrum, lärarbyten, att eleverna inte känner sig sedda, inte förstår och därför inte hänger med samt rädsla för att inte klara av studierna. Det är därför viktigt med en engagerad lärare som uppmuntrar och ser alla elever, även de som inte hänger med. Det är också viktigt att som lärare reflektera över sin egen lärarroll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)