Tillsägelser i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av strategier vid tillsägelser i förskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Denna studie belyser hur fyra förskollärare i en mellanstor stad i södra Sverige uppfattar de strategier de använder vid tillsägelser i förskolan och om deras relation till barnet påverkar hur den blir. Studien är av kvalitativ ansats och för att undersöka förskollärarnas uppfattningar genomfördes en semistrukturerad intervju per förskollärare. De som deltog i studien var fyra förskollärare som alla hade förskollärarlegitimation och hade över tio års erfarenhet av att arbeta som förskollärare. Dessa semistrukturerade intervjuer bestod av traditionella intervjufrågor samt situationsbaserade frågor. De valda förskollärarna som deltog i studien var väl informerade om sin medverkan. Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar kring strategier och relationens påverkan skiljer sig mellan förskollärarna. Till viss del påträffades vissa likheter, så som att samtala med barnen och förändrat kroppsspråk. Det framkommer även att relationen med barnen var betydelsefull för hur förskollärarna går tillväga vid tillsägelser, det vill säga om förskolläraren har en relation till barnet eller inte. Svar ställdes sedan i relation till bland annat anknytningsteorin, teorin om sociala band samt direkt och indirekt vägledning. Det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen skapade förståelse till varför förskollärarna gjorde de val de gjorde. Denna studie riktar sig till de som arbetar i förskolan men även de som överväger att forska inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)