Utformning av ett balanserat styrkort : En aktionsorienterad fallstudie på Bong Retail Solutions AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15hp, Civilekonomprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö Författare: Mikael Bergström, Fanny Hammarström och Louise Samuelsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Elin Funck Titel: Utformning av ett balanserat styrkort – En aktionsorienterad fallstudie på Bong Retail Solutions AB Bakgrund: Det balanserade styrkortet som styrverktyg har sedan det introducerades haft en genomslagskraft inom verksamheter. För fallföretaget Bong Retail Solutions AB, som nyligen genomfört en strategiförändring, kan ett balanserat styrkort förenkla styrning och uppföljning. Då strategiförändringen är centrerad runt kundorientering erbjuder styrkortets förmåga att väva samman diverse dimensioner. Syfte: Studien ämnar undersöka de omständigheter som råder för Bong Retail Solution AB samt översätta dessa styrkor och svagheter till ett praktiskt användbart balanserat styrkort för verksamheten. Detta ska i sin tur leda till en för strategin mer anpassad och effektiv prestationsmätning och i längden ökat värdeskapande för företagets kunder. Metod: Studien är uppbyggd kring en fallstudiedesign vilken kombineras med en metod grundad i aktionsforskning. Genom intervjuer och analys av tillhandahållen information kommer arbetet med framtagning av det balanserade styrkortet framarbetas i samspel med företaget. Slutsats: Studien har resulterat i ett utformat balanserat styrkort som är anpassat i enlighet med företagets kundorienterade strategi och den miljö företaget verkar inom. Styrkortet ämnar fungera som en karta över de delar som anses mest kritiska för att effektivisera verksamheten samt skapa värde för företagets kunder. Nyckelord: Balanserat styrkort, Aktionsforskning, Kundorienterat, Tillverkning, Styrningsverktyg, Prestationsmätning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)