Erfarenhetsåterföring i byggproduktion : Hur kan dagens erfarenheter förbättra framtida arbetssätt?

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Tùng Hedberg; Oscar Johansson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Byggbranschen är till stor del projektorienterad där en tillfällig byggarbetsplats etableras för byggproduktion. Projekten är unika men samtidigt är många moment återkommande, därmed är det väsentligt att kunna återföra erfarenheter och kunskap till framtida projekt. Detta för att det långsiktigt kan bidra till en ökad effektivitet inom byggföretaget och därmed uppnå en bättre lönsamhet då man inte behöver ”uppfinna hjulet på nytt” inför varje projekt. För att undersöka branschens utvecklingsmöjligheter kring detta utfördes en kartläggning av dagsläget i länet för att vidare avgränsades studien till NCC Building i Östergötland. Studiens syfte var att inledningsvis undersöka hur arbetet med erfarenhetsåterföring ser ut i byggentreprenadföretag vid tiden för studien. Vidare utredes hur man inom organisationen NCC Building Östergötland kan förbättra och systematisera arbetet med erfarenhetsåterföring. Målsättning var att studien skulle utmynna i ett förslag för hur organisationen i fortsättningen kan arbeta med att dokumentera och återföra kunskap från byggprojekt. Litteraturstudier inom ämnen som erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete utfördes för att inhämta kunskap inom området. Vidare studier omfattade enkätundersökningar och intervjuer. För att kartlägga branschen utfördes en enkätundersökning med respondenter från ett flertal byggentreprenadföretag i Östergötland. Därtill genomfördes en fördjupad analys av NCC Building Östergötland vilket innefattade ytterligare en enkätundersökning samt intervjuer med tjänstemän på avdelningen. Detta med syfte att fastställa nuläget inom organisationen samt generera primärdata för hur de önskade arbeta med erfarenhetsåterföringen framgent. Resultatet analyserades med stöd från teorin vilket ledde till slutsatser till ett förbättrat arbetssätt. Resultatet visade att man inom länet vid tiden för studien endast arbetade med erfarenhetsåterföring i samband med slutmötet. Vidare uppges det att man har svårt att hinna med det samt att dokumentation av erfarenheter är lågprioriterat. Inom NCC genomfördes dock månadsvis någon typ av erfarenhetsåterföring. Med andra ord arbetade man inom NCC redan mer frekvent med erfarenhetsåterföring jämfört med snittet inom branschen i länet. Majoriteten såg ett värde i att åstadkomma ett förbättrat arbetssätt med erfarenhetsåterföring från byggprojekt, och ansåg att det långsiktigt bör bidra till mer lönsamma projekt. Framför allt ett närmre samarbete mellan de olika arbetsgrupperna på avdelningen hade resulterat i ett effektivare arbetssätt med färre återkommande misstag. För ett lyckat arbete med erfarenhetsåterföring krävs det engagemang och rätt inställning från personer med ledande roller inom organisationen för att driva förbättringsarbetet framåt. För ett framtida förbättrat arbetssätt inom byggentreprenörsföretaget NCC:s avdelning Buildings Östergötland bör därför respektive gruppchef eller projektchef ansvara för att samla in erfarenheter nedströms i sina grupper. Exempel på arbetsgrupper är kalkyl, inköp, projektering och produktion. För att samtliga arbetsgrupper sedan ska kunna ta del av erfarenheterna bör det införas ett nytt forum dedikerat för erfarenhetsåterföring som sammanstrålar varje kvartal. Ett så kallat erfarenhetsforum (EF-forum). För detta forum har ett protokoll framställts för att efterfråga erfarenheter från samtliga deltagande grupper på mötet. På så sätt får arbetsgrupperna återkoppling på sitt arbete oavsett vilket projekt eller delmoment de befinner sig i. För att forumet ska uppfylla sitt syfte är det av största vikt att arbetsgrupperna löpande dokumenterar erfarenheter som uppkommer i sina respektive uppdrag för att sedan lyfta dem i forumet. Lyckas man med detta kommer det resultera i en rutin och en kultur där man konsekvent efterfrågar och delar med sig av erfarenheter och kunskaper. Därmed kan ett systematiskt arbetssätt med erfarenhetsåterföring långsiktigt bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företaget då man ständigt förbättrar sina arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)