Arbetsmotivation : En utvärderande studie om utbildning förändrar valet till motivationskälla

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Organisationers förverkligande av motiverad personal kan innebära lönsamhet och konkurrensfördelar från ökade prestationsnivåer, effektivitet eller intern kompetensutveckling. För ett bemanningsföretag som besitter personal med varierande kompetenser, som skall besvara kundernas olika krav, försvåras arbetet av motivationen. Forskning visar att allt fler människor i Sverige väljer utbildning på akademisk nivå och arbetsmarknaden influeras mer av utbildningskrav då arbetsgivare kan se det som att öka sannolikheten av rätt kompetens för arbetsuppgiften. Ökningen av akademiker innebär nya förutsättningar av hanteringen för varierade utbildningsnivåer hos personal och anses som ett relativt outforskat område. I samarbete med ett bemanningsföretag vill studien undersöka företagets anställda och se om utbildningen förändrar valet av motivation. Tidigare forskning påvisar förändringar av vad som anställda motiveras av och med samhällets förändring av utbildning vill studien bemöta området. För att besvara syftet om utbildning påverkar valet av motivation hos bemanningsföretagets anställda så distribuerades enkäten via på mail från företaget. Studien kategoriserade sedan respondenterna utifrån vilken högst avslutade utbildningsnivå och analyserades sedan med stöd av den teoretiska referensramen. Utifrån resultatet så visas det finnas avvikelser mellan akademiker och icke-akademiker i valet av motivation men även att lön påverkar anställdas motivation, högre inkomst ökar motivation till lön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)