””Världens bästa planeringsprocess” - en analys av en informationsflödesprocess hos ett flygbolag på den skandinaviska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

Sammanfattning:

Detta projekt har utförts på ett charterflygbolag som verkar på den skandinaviska flygmarknaden, och är en första del i flygbolagets projekt (översatt till svenska) ”Världens bästa planeringsprocess”. ”Världens bästa planeringsprocess” skall kartlägga flygbolagets planeringsprocess sett till från det att en förfrågan kommer in till flygbolaget, till dess att ett svar kan lämnas till kunden. Detta projekt som behandlas i denna rapport studerar informationsflödesprocessen inom flygbolaget med fokus på den planering som sker efter att en kommande säsongs flygprogram är fastlagt. Det vill säga, detta projekt behandlar de förfrågningar som utgör förändringar och tillägg i flygprogrammet. Utifrån en kartläggning har informationsflödesprocessen analyserats utifrån Lean production-teori och tillämpbara åtgärder för att uppnå tidseffektivisering i flöden. Detta har sammanfattats i de följande möjliga åtgärderna för flygbolaget: - Omfördelning av flödet genom synkronisering, parallellisering och sekvensering - Omfördelning av arbetsuppgifter - Tillämpning av Alternate Chief Pilot Det rekommenderas att tillämpa samtliga åtgärdsförslag, vilket bedöms kunna ge en tidsbesparing på mellan 7 och 52 % i ledtid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)