Evaluation of a prioritization algorithm for test suite generation

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Adnan Begovic; Viktor Holmelin; [2019]

Nyckelord: Regression; Test; Prioritization;

Sammanfattning: Programvara skapas för att lösa ett visst definierat problem. I denna process sker vanligtvis inkrementella steg mot den färdiga produkten. När programvara har skrivits eller ändrats måste man verifiera att programvaran fortfarande är funktionell och beter som förväntat. Denna verifiering görs vanligtvis genom regressions testning. Allt eftersom antalet tester som körs i en regressions- testsvit ökar, desto längre tid tar det att exekvera. Eventuellt oönskad lång tid för utvecklarna av programvaran. Inte alla regressionstester interagerar med den nya eller ändrade programvaran och därför är det således mindre nyttofulla ur ett testperspektiv. Om det är möjligt att veta hur man ordnar regressionstestens ordning så att testen som interagerar med den nya programvaran kommer först i testpaketet, så kan den förväntade tiden till återkoppling till utvecklaren att något test falerar sänkas. Denna tidsminskning medför ett jämnare arbetsflöde för utvecklaren. Denna uppsats undersöker en metod för att förutsäga vilka tester som ska köras först givet de ändringar som gjorts i programvaran. Den bakomliggande ideen till metoden är att använda historiska testdata och ändringar som gjorts i programvara för att beräkna en korrelation mellan test och programvara. Denna idé testas i ett hypotesters för att avgöra om det har någon prediktiv kraft. Detta val av metod görs eftersom det är icke-påträngande och kräver ingen instrumentering av programvaran utan endast kunskap om historiska testdata. Eventuella alternativa metoder är begränsade till vilken typ av data som finns och bestäms genom datautforskning. Metoder för mätning av prestanda och kvalitet bestäms genom en kombination av en litteraturundersökning och intressenternas önskemål. Resultatet indikerar att detta är en genomförbar metod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)