Förutsättningar för internhandel inom offentlig verksamhet –en fallstudie vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Svensk offentlig verksamhet har genom trender och stockholmsmodellen marknadsanpassats vilket resulterat i likheter med den privata sektorn. Divisionalisering, resultatenheter och därmed internhandel är exempel på detta. Trots likheter utgör den svenska offentliga verksamheten en unik kontext. Internhandeln påverkas exempelvis inte av skatteaspekter såsom hos multinationella företag, inte heller drivs företagen i vinstsyfte och har begränsad möjlighet att påverka sina intäkter. Tidigare studier inom ämnet har fokuserat på multinationella företag och internhandelns betydelse avseende skatteaspekter. Vidare är det handel av materiella produkter som primärt har studerats. Internhandelns kontext har lyfts fram som betydande vad avser påverkan på en organisations internhandelsmodell och inbjuder därmed till undersökning av internhandel inom offentlig verksamhet i allmänhet, och sjukvården i synnerhet.Syfte: Via en fallstudie ämnar studien undersöka om förutsättningar finns för att uppnå önskvärda styreffekter med rådande internhandelsmodell samt identifiera och förklara denna modell, ur lednings- och användarperspektiv, inom offentlig verksamhet.Metod: Undersökningen angriper studiens syfte med kvalitativ ansats genom en fallstudie vid Sahlgrenskas Universitetssjukhus och åtta personliga djupintervjuer samt två telefonintervjuer har genomförts. Data har analyserats med hjälp av analysmodell framtagen av Busco et al (2007) och jämförts med relevant litteratur. Studien avsåg besvara syfte och frågeställningar med deskriptiv och förklarande ansats.Resultat och slutsatser: Sahlgrenskas internhandelsmodell beskrivs av respondenterna som en kostnadsbaserad modell med både fast och rörlig del, en så kallad multi-tier modell. Modellen saknar flertalet av de förutsättningar som beskrivs i litteraturen för att vara funktionell och uppfylla identifierade syften och styreffekter. Vidare antyder studiens resultat att modellen inte är känd på operativ nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)