Svenska Hedgefonders Avkastning : En kvantitativ studie om svenska hedgefonders stil, risk och prestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Naod Andemariam; André Netzén Örn; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hedgefonder är ett investeringsalternativ som blir allt mer lättillgängligt för den genomsnittliga investeraren. Som ett resultat av detta har nyinvesteringar i hedgefonder ökat avsevärt fram tills idag både bland institutionella och privata sparare. Hedgefonder har kommit att bli ett enormt debatterat ämne i finansbranschen, där stark kritik har riktats mot hedgefondernas förmåga att skapa överavkastning mot marknaden. De flesta som är insatta i den finansiella marknaden känner med säkerhet till Warren Buffets vad mot Ted Seides, där han slog vad om 1 000 000 dollar om att hedgefonderna under den kommande tioårsperioden inte skulle kunna slå S&P 500 i termer av avkastning. Buffet vann vadet och hedgefonderna har haft en av sina tuffaste perioder någonsin.Hedgefonder är också ett ämne som intresserat den akademiska världen väldigt mycket. Det har tidigare genomförts flertalet studier på hedgefonder, dess avkastning och dess investeringsstilar. Konsensus verkar dock inte komma överens kring frågan huruvida hedgefonder klarar av att prestera bättre än marknaden och kring huruvida de faktiskt har lägre eller högre risk än marknaden. I studien har vi bidragit till denna forskning genom att undersöka om svenska hedgefonder klarar av att slå marknaden, OMXS30, både i termer av absolut avkastning och riskjusterad avkastning. Vidare har vi genomfört en stilanalys av hedgefonderna och avslutningsvis också en enklare riskanalys där vi kollat på standardavvikelse, betavärde och Value at Risk.Studien genomförs på ett viktat hedgefondindex, baserat på data över 15 fond-i-fond-hedgefonder inhämtat från Hedgenordic. Datat som använts sträcker sig över perioden 2013-08-31 till 2018-10-31 och är månatlig avkastning. Studien finner inget stöd för att hedgefonder klarar av att generera en absolutavkastning som är högre än OMXS30, däremot finner vi stöd för att man klarar av att generera en högre riskjusterad avkastning. Vidare visar vi att hedgefonderna har varit en mindre riskfylld investering med en lägre standardavvikelse, ett betavärde på mindre än ett och en lägre Value at Risk. Avslutningsvis visar vi att hedgefonder har varit tungt investerade i räntor under tidsperioden, där 47,97 % av kapitalet har investerats i svenska hypoteksräntor och 37,99 % av kapitalet har investerats i svensk statslåneränta. Nyckelord: Hedgefonder, Bootstrap, Value at Risk, Stilanalys, Prestation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)