Behandlares syn på upptäckt av våldsutsatthet hos patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Filippa Fällberg; [2019-10-31]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie syftade till att undersöka hur behandlare som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ser på våldsutsatthet hos de patienter de möter. Två semi-strukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes med fyra informanter på en specialiserad mottagning och två informanter på en öppenvårdsmottagning inom BUP. Tematiska analyser utfördes på intervjumaterialet, en för varje grupp. Huvudtemana kretsade kring förståelse av våldsbegreppet, svårigheter och fördelar kring att fråga om våld, föräldrars inflytande på behandlare, våld som ett tabubelagt ämne, samhällsfunktioner i relation till våldsutsatthet och våldsupptäckt som del av det egna uppdraget. Resultatet indikerade att det fanns skillnader mellan de båda mottagningarna i hur man såg på arbetet med våldsupptäckt, och att båda mottagningarna i olika grad var positiva till att fråga om våld på rutin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)