Hur säger man "vanlig" på fonetiska? : Akustiska korrelat till öronvittnens röstbeskrivningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Avdelningen för fonetik

Sammanfattning: En människas röst är komplex och ofta svår för otränade lyssnare att beskriva verbalt. Det gör att värdefull information riskerar att gå förlorad när öronvittnen intervjuas i samband med en brottsutredning. Syftet i denna studie var att göra öronvittnesmål mer användbara genom att undersöka akustiska korrelat till vanliga röstbeskrivningar. 126 otränade lyssnare deltog i en enkätundersökning och bedömde röstegenskaper hos sju medelålders män som läste en text på svenska. Resultaten visade att röster med högre förstaformant bedömdes som mer spända och hårda, och röster med högre tredjeformant uppfattades som mer vanliga. Kvinnor bedömde röster med högre grundtonsfrekvens som ljusare. Röster som uppfattades som ljusa bedömdes i hög grad som spända och ostadiga, och de som bedömdes som mjuka tenderade att bedömas som mer avslappnade och melodiska. Resultaten bör betraktas med viss försikthet då antalet stimuli var lågt, men de indikerar att formanter har en avgörande betydelse för vår röstperception. Resultaten kan bidra till en ökad förståelse för den information som förmedlas i ett öronvittnesmål samt till att utforma effektiva metoder för att intervjua öronvittnen. På sikt är även akustiska fantomröster en intressant tillämpning. Kommande studier uppmanas att undersöka liknande frågeställningar med fler talare och med andra typer av talmaterial.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)