Ungdomars upplevelser av förlåtelse och försoning i relation till en våldsutövande förälder

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Jessica Ferm; [2021-03-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftade till att utforska hur våldsutsatta ungdomar ser på förlåtelse och försoning i relation till den förälder som utövat våld i familjen samt hur ungdomar beskriver relationen mellan förlåtelse, försoning och det egna måendet. Fyra ungdomar, 15-17 år gamla, har intervjuats och intervjuskrifter har analyserats med tolkande fenomenologisk analys. Tre centrala teman framkom: (1) Ungdomarna önskade att pappan skulle förstå hur han påverkat deras psykiska mående, (2) Pappan behövde ta ansvar för sina handlingar, uttrycka ånger samt visa att han ändrat sig, (3) Ungdomarna kände tveksamhet inför att kunna ha en relation med pappan men talade också om att vilja förlåta pappan och fortsätta ha en relation. Studien bidrar med kunskap till hjälpande verksamheter kring att skapa förutsättningar för förlåtelse och försoning utifrån ungdomars önskningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)