Etik inom klädindustrin : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg Det har identifierats att konsumenter saknar kunskap och information för att göra etiska köpbeslut. En följd av detta är att konsumenters bristande kunskap om etiskt mode hindrar dem från att förändra deras oro till faktiska köp. Syftet är att undersöka hur konsumenters kunskap, oro och åsikter kring etiskt mode reflekteras i deras syn på vilken etisk information de vill ha på klädprodukter. Förhoppningen är att studiens resultat ska bidra till mer kunskap till modebranschen om konsumenters behov av information vid köp av etiska och hållbara produkter. De forskningsfrågor som studien syftar att besvara är följande; hur resonerar konsumenter kring etisk information som sätts på klädesplagg, vilken etisk information vill konsumenter ha på klädesplagg; hur vill konsumenter att etisk information ska presenteras på klädesplagg för att de enklare ska kunna välja etiska klädprodukter.   Vi har utgått från en teoretisk referensram som belyser konsumenters köpbeteende av etiskt mode vilken inkluderar en modell baserad på sex teser. Från dessa har endast tre teser använts och utifrån dessa har en egen analysmodell presenterats som användes för att analysera vår tempiriska material. Analysmodellen inkluderar konsumenters kunskap och oro om etiskt mode; konsumenters åsikter och övertygelser om företags etiska handlingar; vilken etisk information vill konsumenter ha på klädesplagg; hur konsumenter vill att etisk information ska presenteras på klädesplagg för att de enklare ska kunna välja etiska klädprodukter. För att samla in empiriskt material har metoden fokusgrupp valts där vi har gjort två grupper.   Resultatet av denna studie blev att konsumenter anser att dagens information inte är tillräckligt synlig och de känner att de inte har kunskapen att bedöma vilka produkter som är etiska eller oetiska. Konsumenter anser att klädindustrin är en smutsig industri som behöver förändring. Det har även visat sig att konsumenter känner sig tveksamma till företags verkliga syfte bakom deras etiska arbete samt har lågt förtroende för dem. Den etiska information som konsumenter vill ha är bland annat märkningar som land, närproducerat, egen producerat och symboler för etik och barnarbete. Konsumenter vill att detta ska presenteras tydligt och synlig på främst etiketter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)