Gestaltningsriktlinjer för musik i stadens offentliga rum : vetenskapsbaserade gestaltningsriktlinjer för musik tillägnad praktiserande landskapsarkitekter

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Musik har funnits bland oss människor sedan urminnes tider. Exakt när och hur musiken uppkom är inte känt men klarlagt är att den på ett eller annat sätt haft en evolutionär fördel för oss människor. Redan på 1800-talet började evolutionsteorins fader Charles Darwin studera musik utifrån biologi och evolution och kom fram till att musiken haft evolutionär betydelse för människan. Musiken har haft sociala och kognitiva funktioner för människan genom historien och har så än idag. Att musik påverkar människan är alltså klarlagt, men hur påverkar musiken våra sociala liv och rörelsemönster i urban, offentlig miljö? Forskning har visat att människan rör sig annorlunda genom det offentliga rummet medan musik spelas och att människans rörelsemönster påverkar sociala mellanmänskliga interaktioner. Annan forskning har visat att musik tycks göra att människor stannar längre på en plats som de befinner sig på om musik spelas. Annan forskning har visat hur musik kan användas för att öka känslan av trygghet på platser som upplevs som otrygga i staden. Musik och musikrelaterade aktiviteter har också visat sig främja kreativa städer som i sin tur bidrar till social hållbarhet. Uppsatsen tar fram gestaltningsriktlinjer för hur musik kan användas i det offentliga rummet för tre bestämda syften. Att skapa sociala, trygga, och kreativa stadsrum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)