”Planer är inget; planering är allt”

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Bakgrund: Idag handlar det inte ”om” en kris ska drabba ett företag utan ”när” den drabbar ett företag. Kriser i dagens samhälle sker på en mängd olika nivåer och kan uppstå ur en mängd olika situationer, ur inre och yttre hot samt vara av materiell eller immateriell art. Gemensamt för kriser är dock att om de inte hanteras på rätt sätt kan de få förödande konsekvenser. För att undvika att företag drabbas av stora negativa effekter i samband med en krissituation trycker teoretiker på vikten av att företag engagerar sig i ett förberedande arbete. Detta är dock något som företag tenderar att avstå ifrån då ett sådant förberedande krisarbete anses vara av lägre prioritet, onödigt, tidskrävande och kostsamt. Detta har fått oss att fundera kring huruvida fler företag skulle initiera ett förberedande krisarbete om ett sådant arbete kunde förenklas.

Syfte: Att presentera en tentativ krisförberedelsemodell för företag i avsaknad av ett förberedande krisarbete.

Resultat och slutsats: Den tentativa krisförberedelsemodellen inkluderar förberedelser för två av de tre förberedelsestegen; förebyggande och styrning av en kris. Förberedelser gällande det förbyggande arbetet bör innefatta; att identifiera vilka olika risker och hot som finns i såväl företagets interna som externa miljö samt att uppskatta vilka av dessa risker och hot som kan anses ge upphov till den mest allvarliga potentiella krissituationen. Förberedelser gällande styrning av kris bör innefatta att enbart utarbeta planer för den krissituation som identifierats som allvarligast för företaget. För att styrningen ska bli effektiv ska även såväl lokal som central rollfördelning ske. Ett kristeam med ett fåtal medlemmar samt en kommunikationsansvarig bör därmed utnämnas och tränas inför den allvarligaste potentiella krissituationen som identifierats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)