”You’re funny because you’re definitely like Carrie, but with, like, some Samantha aspects and Charlotte hair” : En jämförande diskursanalys av Sex and the City och Girls ur ett feministiskt perspektiv

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Julia Sundman; Helin Tarhan; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka tv-serierna Sex and the City och Girls ur ett feministiskt perspektiv. Genom en kvalitativ undersökning i form av en diskursanalys samt filmanalys besvarades studiens frågeställningar. Seriernas alla säsonger har granskats och ett visst antal scener har analyserats för att få en överblick över hur den feministiska representationen ser ut i tv-serierna. Detta utifrån teorier kring den manliga blicken, kvinnokroppen och intertextualitet samt tidigare forskning av de båda serierna. Vidare har serierna jämförts för att se vilka likheter respektive skillnader som finns dem emellan. Kommentarer om de både serierna i medier har även studerats. Undersökningen visade att både Sex and the City och Girls skildrar feminism och ickefeminism utifrån den samtid de utspelar sig i samt att kommentarerna i medier omfattar blandad kritik om serierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)