Handelns agerande vad gäller teknikutnyttjande – självscanning

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Viviana Vivar Mendoza; Jianli Liu; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Vår studie som utgår från ett företagsperspektiv fokuserar på stormarknadernas agerande vad gäller teknikutnyttjande. Vi analyserar också de främsta orsakerna till självscanningssystemet införande på stormarknaderna och de effekter detta införande haft på stormarknaden, dess kunder, personal och konkurrenter. De empiriska fall som studien grundar sig på är ICA, COOP och Axfood, alla stora aktörer på den svenska detaljhandelnsmarknaden. Projektet har genomförts med en kvalitativ ansats och med intervjuer som datasamlingsmetod. Resultatet visar att företagets agerande varit olika vad gäller införandet av självscanningen. Två av företagen har infört självscanning medan det tredje valt att inte göra det. De främsta orsakerna till införandet har varit kunderna och konkurrenssituationen, men företagen har också fått ta hänsyn till förutsättningarna att införa självscanningen och investeringskostnaderna. En avgörande orsak till företagens agerande i alla företagen har varit kunden. Därför ha vi närmat oss kunderna för att få deras synpunkter på självscanningen. Vi har också intervjuat personal för att få deras syn på självscanningen. Studiens slutsatser är att stormarknaderna använd den nya tekniken för att effektivisera kassalinjen och som konkurrensmedel för att behålla kunderna och sina marknadsandelar. Orsaker till att inte använda sig av självscanningssystemet har varit systemets höga installationskostnad och att man saknat infrastrukturen. Dessa butiker har valt att konkurrera genom andra medel som till exempel pris. Självscanningens effekter har varit positiva för kunden som nu slipper stå i kö. En nackdel har dock naturligtvis varit att kunden fått mer jobb. Personalen har fått mer variation i kassaarbetet och de tunga arbetslyften har minskat. Företagen som infört har fått större möjligheter att konkurrera om kunder. I ett större perspektiv har samhällseffekterna blivit att kortanvändningen har ökat. Detta leder till att butiksrånen i längden kan motverkas. Tyvärr hamnar kunder som inte vill eller kan identifiera sig utanför detta nya köpsätt. I studien framkommer också framtidsvisioner när det gäller teknikutnyttjandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)