Bemöta kvinnor med förlossningsrädsla : Kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter under förlossning

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige upplever 6–16% av alla kvinnor svår förlossningsrädsla. Orsaker till förlossningsrädsla kan vara rädsla att tappa kontroll, osäkerhet vad som kan ske, inte ha kontroll över sig själv och känslan att inte föda fram barnet säkert. Konsekvenser av förlossningsrädsla kan bidra till utdragna förlossningar, ökat behov av smärtlindring, mer akuta kejsarsnitt och negativa upplevelser hos kvinnor. Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenhet av att bemöta kvinnor med förlossningsrädsla under förlossning. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. De åtta barnmorskor som intervjuades valdes strategiskt ut från ett sjukhus i Mellansverige. Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysprocess. Resultat: Fyra kategorier och elva subkategorier utvecklades. Barnmorskornas erfarenhet var att i mötet med kvinnorna med förlossningsrädsla tillämpa ett förhållningssätt där barnmorskorna behöll sitt lugn, var tydliga och bekräftade kvinnorna. Genom att skapa trygghet, kunna samarbeta och göra partnerna delaktiga under förlossning kunde en vårdande relation skapas. Bemötandet påverkades av utmaningar när barnmorskorna inte hade tid, inte nådde fram och inte kunde tillgodose önskemål för kvinnorna. Slutsatser: I mötet med kvinnor med förlossningsrädsla behöver barnmorskor tid, vilket kan vara en utmaning. Genom pedagogiska hjälpmedel, förhållningssätt och att skapa en vårdande relation kan barnmorskor ge ett optimalt bemötande till kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)