Skönlitteraturen i SVA-undervisningen på den grundläggande vuxenutbildningen : en fallstudie av tre lärares förhållningssätt till skönlitteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Sammanfattning: Denna fallstudie undersöker hur tre lärare som undervisar i grundläggande svenska som andraspråk på samma Komvux förhåller sig till skönlitteratur i sin undervisning. Syftet har konkretiserats med hjälp av två frågeställningar. Den första handlar om hur lärarna beskriver skönlitteraturens funktioner i undervisningen och den andra vilka didaktiska val och överväganden lärarna gör när de väljer skönlitteratur. Den metod som används är intervjuer och dessa har genomförts enskilt med de tre deltagande lärarna. Materialet bearbetades och analyserades sedan utifrån en fenomenologisk ansats och ett sökande efter mening som ledde fram till ett antal teman som formulerades i relation till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visar att de tre lärarna ser andraspråksutveckling som den främsta funktionen för skönlitteraturen i undervisningen vilket tolkas som ett uttryck för ett icke-litterärt och efferent förhållningssätt till skönlitteratur. Lärarna är emellertid inte enbart inriktade på andraspråksutveckling, utan belyser även skönlitteraturens potential att väcka elevernas intresse, bland annat genom möjligheten till igenkänning och identifikation med romankaraktärer. Dessa aspekter av skönlitteraturen beskrivs som estetiska, och lärarna lyfter dem främst i relation till didaktiska val och överväganden vid val av skönlitteratur. I den avslutande diskussionen förs ett resonemang om lärarnas förutsättningar att arbeta med skönlitteratur i relation till de givna ramarna (begränsad tid och korta delkurser) för deras arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)