Konsten att kommunicera hållbarhet inom en organisation : Hur kommuniceras arbetet med CSR internt inom ett företag i snabbmatsbranschen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor för företag att ta hänsyn till i dagens samhälle. Företag har en press på sig från externa intressenter att arbeta med hållbarhet. Corporate social responsibility (CSR) är ett sätt för företag att jobba med hållbarhet. CSR innebär att ett företag tar ansvar utöver sin egna verksamhet. Fler företag har börjat arbeta med CSR och anledningen till det kan vara att allt fler forskare har börjat uppmärksamma fördelarna. Den interna kommunikationen är en viktig del för att arbetet med CSR ska fungera på ett företag och att företaget ska kunna uppnå dessa fördelar. Om den interna kommunikationen av CSR inte fungerar kan det istället skapa problem inom organisationen.   Vi uppmärksammade att det finns en uppsjö av forskning som handlar om de externa och interna konsekvenserna av att arbeta med CSR inom företag. Det finns även forskning som visar på hur CSR ska implementeras för att de ska vara framgångsrikt. Däremot saknas forskning som undersöker hur CSR kommuniceras internt inom en organisation samt vad som hindrar och möjliggör den interna kommunikationen av CSR.   Studiens frågeställning är: Hur kommuniceras arbetet med CSR internt inom ett företag i snabbmatsbranschen? och studiens syfte är att identifiera vad som hindrar och möjliggör kommunikationen av CSR genom olika avdelningar i ett företag inom snabbmatsbranschen. Vidare kommer undersökningen leda till att ta fram rekommendationer som företag kan använda sig av för att kunna kommunicera CSR genom olika avdelningar i organisationen.   För att genomföra studien har vi valt att genomföra en kvalitativ studie inom ett fallföretag som verkar inom snabbmatsbranschen. Vi fick sedan tag på fem stycken respondenter som arbetar på olika nivåer inom företaget. Till en början upprättade vi en teoretisk referensram med teorier inom områdena CSR, intern kommunikation och CSR-kommunikation. Den teoretiska referensramen ligger sedan till grund för studiens intervjuguide som har använts för att genomföra intervjuerna. Svaren från samtliga respondenter jämförs sedan för att se hur CSR-kommunikationen går till inom företaget.   Vi har identifierat hur den interna kommunikationen av CSR går till inom fallföretaget. Innehållet av informationen som ska kommuniceras bestäms av huvudkontoret. CSR-kommunikationens riktning är därför vertikalt-nedåtgående, då huvudkontoret främst kommunicerar ut CSR till de anställda. CSR-kommunikationen går också via flera avdelningar och då ansvarar mellanchefer för att föra vidare informationen. Företaget använder sig även av flera olika kanaler för att kommunicera CSR internt. Det som hindrar den interna kommunikationen av CSR inom företaget är att företaget har svårt för att välja kommunikationskanal samt att det skapar informationskomplexitet. Att information fastnar hos mellanchefer eller att den sorteras bort är även ett hinder som vi upptäckt. Slutligen är ett hinder att nivåer nedanför ledningen inte känner sig delaktiga i företagets CSR arbete, vilket kan bero på att ledningen inte engagerar de anställda i arbetet. Utöver dessa hinder så har vi identifierat en tydlig hierarki inom företaget vilket möjliggör den interna CSR-kommunikationen. Företagets kommunikationskanaler kan även möjliggöra den interna CSR-kommunikationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)