Friskvård på jobbet : Ett sätt för medarbetare att lära och utvecklas

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att bidra med mer kunskap kring medarbetares syn på erbjudanden till fysisk aktivitet som ett hälsopromotivt arbete, samt hur de förhåller sig till friskvårdsbidraget. Detta har gjorts genom semi-strukturerade intervjuer med tio medarbetare på ett produktionsföretag i södra Sverige. Genom en allmän kvalitativ analysmetod kunde sex teman identifieras: Muntlig kommunikation är centralt, läridentitet och self-efficacy har betydelse, tidsbrist och skiftarbete kan hindra, privatekonomin kan hindra, socialt stöd är centralt, samt motivation från ledningen är centralt. Slutsatsen är att deltagande och nyttjande behöver förstås utifrån en rad olika faktorer där det sociala stödjandet från omgivningen, från såväl ledningen som medarbetare, är särskilt viktigt. Det fordras även ett strategiarbete där aktiv uppmuntran, muntlig kommunikation samt gemensamma hälsomål ges utrymme att integreras och prioriteras i samtliga delar av organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)