Relationen mellan chefer och medarbetare - Ett principal-agent-perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Titel: Relationen mellan chefer och medarbetare - Ett principal-agent-perspektiv Universitet: Malmö Universitet Kurs: TR128C – Företagsekonomi: Examensarbete i Transport Management Författare: Jens Andersson, Olle Karlsson & Mattias Pettersson Handledare: Benedikte Borgström Nyckelord: Agentteori, agentproblem, måldivergens, informationsasymmetri, moral hazard, adverse selection, programmerbarhet Syfte: Att utifrån ett principal-agent-perspektiv studera hur relationen mellan chefer och medarbetare i den studerade miljön påverkas av förekomsten av informationsasymmetri och skilda målbilder, samt hur motivationen att prestera på arbetsplatsen kan påverkas av incitamentsstrukturer kopplade till kontraktsupplägget och olika nivåer av övervakning. Metod: Studien har genomförts via en kvalitativ ansats där data insamlats genom intervjuer, observationer och textanalys. Teori: Studiens teoretiska ramverk bygger på principal-agent-teorin och dess komponenter med fokus på informationsasymmetri och skilda målbilder. Slutsatser: I den studerade miljön där relationen mellan principal och agent kännetecknas av hög informationsasymmetri, hög programmerbarhet och parterna motiveras av olika målbilder står principalen inför valet att antingen komplettera ett beteendebaserat kontrakt med tillräckliga övervakningsmekanismer för att utröna agentens beteende, eller försöka upprätta ett resultatbaserat kontrakt. Hög informationsasymmetri kopplat till ett beteendebaserat kontrakt riskerar att lägga grunden för problem kopplade till moral hazard då agenterna blir helt fria att agera efter sina egna målbilder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)