”Charaden” i mötet med skriftspråket : Två livsberättelser från vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Syftet med denna kvalitativa studie med narrativ ansats är att utifrån två berättelser från vuxna med verifierade läs- och skrivsvårigheter försöka förstå deras erfarenheter av vad som påverkat deras läs- och skrivutveckling under grundskoletiden. Studiens fokus är

hur och vad deltagarna berättar om sin läs- och skrivutveckling under grundskoletiden samt hur uppfattar och värderar deltagarna som vuxna grundskolans insatser för att främja deras läs- och skrivutveckling.

 

Livsberättelser användes som metod för att ta del av deltagarnas erfarenheter och de ska förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Intervjusamtal genomfördes med studiens två deltagare. Efter första samtalet skrevs en kronologisk livsberättelse fram. Därefter genomfördes ytterligare ett intervjusamtal som fördjupade förståelsen kring de olika teman som framkommit i båda berättelserna: lästräning, gruppens betydelse, lärarens betydelse, anpassningar och identitet.

 

I resultatet framkommer en känsla av utanförskap hos deltagarna vid exkludering i mindre grupper, avsaknad av kompensatoriskt stöd och en önskan om tidigare diagnostiering. Relationen till läraren och lärarens attityd till eleven är en viktig faktor för lyckosam läs- och skrivutveckling. Det finns en komplexitet i att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter på ett sätt som gynnar deras läs- och skrivutveckling och samtidigt stärker deras självkänsla. Eleverna i dagens skola ska inte behöva se sin skolgång som en charad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)