Betydelsen av delaktighet i vården - Patientens upplevelse : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Delaktighet innebär en aktiv medverkan. I vården är delaktighet ömsesidig och beroende av både vårdpersonal och patient med anhöriga. Sjuksköterskans kärnkompetenser består bland annat av personcentrerad vård, vilken utgår från patientens behov. För att skapa en säker personcentrerad vård av kvalitet bör sjuksköterskan bland annat ha kunskap om delaktighet.   Syfte: Att beskriva patientens upplevelse av delaktighet i vården. Metod: En litteraturöversikt genomfördes med kvalitativ och induktiv ansats. CINAHL och MedLine har använts som databaser, vilket genererade i tio kvalitativa artiklar. Resultat: Fyra kategorier och nio subkategorier analyserades fram och resulterade i att patienten upplever delaktighet vid kommunikation, delaktighet genom relation, möjlighet till delaktighet och via vårdpersonalens förhållningssätt till delaktighet. Slutsats: Förståelse för patientens upplevelser av delaktighet har betydelse för att klarlägga och främja delaktighet samt forma en personcentrerad vård av kvalitét.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)