Mammors upplevelser av amningens främjande och hindrande faktorer i ljuset av rekommendationerna ”Tio steg som främjar amning”

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Amning främjar hälsan hos både mammor och barn oavse7 var de bor i världen. Syfte: Syftet var a7 undersöka hur mammor i Sverige upplever råden och stödet kring sin amning från hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: En intervjustudie genomfördes under våren 2021 med tio kvinnor med erfarenhet av amning, bosa7a i Sverige. Kvinnorna var mellan 27 och 43 år och rekryterades genom sociala medier online. Under intervjun användes en semi-strukturerad frågeguide. Intervjuerna varade mellan 20 och 52 minuter och skedde via datorprogrammet Zoom. Intervjuerna transkriberades och analyserades med innehållsanalys. Resultat: Analysen mynnade ut i två övergripande teman; Empatiskt förhållningssä7 samt Negligerande och okunskap vilka illustrerade kvinnornas upplevelser av personalens bemötande rörande amning. Dessa teman visar a7 närvarande personal som ser varje individ, pålitlig information och a7 bli stärkt i och få tilltro till sin amning skapade tillit till vården, medan stressad eller oengagerad personal, brist på information och hjälp, och känslor av ensamhet gav upphov till en övergripande känsla av övergivenhet. Även hälsoproblem både fysiska och psykiska gjorde a7 amningsperioden kunde kännas tung och svår. Slutsats: Kvinnornas upplevelser av vårdpersonalens bemötande kring amning illustrerar två upplevelsevärldar som handlar om Empatiskt förhållningssä7 versus Negligerande och okunskap, med konsekvenser som kan vara avgörande för hur väl amningen faller ut. Individanpassat amningsstöd är av central betydelse för a7 främja amning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)