Genre : hybride ? Le mélange des genres dans Dora Bruder de Patrick Modiano et La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Uppsatsen är en komparativ studie av Dora Bruder av Patrick Modiano (1997) och La petite danseuse de quatorze ans av Camille Laurens (2017). De båda verken uppvisar drag av självbiografi, biografi och roman och kan kallas hybrider. Syftet är att komma fram till om det är möjligt att bestämma genretillhörigheten samt att ringa in skillnaderna mellan de båda verken. En hypotes är att Modiano går längre i den ”konstnärliga friheten” medan Laurens håller sig till sitt ämne i högre grad. Studien är grundad i narratologin. Philippe Gasparinis, Vincent Jouves, Gérard Genettes och Philippe Lejeunes teorier bildar kriterier och karaktäristika för genrerna självbiografi, biografi och roman som vi använder oss av. Ett ”narrativt schema”˗ en tablå över genrekriterierna ˗ är utgångspunkten för analysen av textutdrag, som görs genre för genre. Analysen visar att de båda verken innehåller drag av framför allt självbiografi och biografi, mindre av roman. Därutöver uppvisar La petite danseuse de quatorze ans flera av essägenrens karaktärsdrag. Modianos konstnärliga frihet är stor och tar sig uttryck i sammansmältningar mellan hans minnen och huvudpersonens liv, och i fiktiva partier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)