Flipped Classroom, det omvända arbetssättet : En studie om hur inställning, lärande och relationer påverkas av en flippad campuskurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Syftet med studien är att mot bakgrund av ökade digitaliseringen i samhället, öka kunskapen om ett alternativt sätt att genomföra en undervisning vid högskole-/universitetsstudier med hjälp av Flipped Classroom. Studien är en totalstudie genomförd med forskningsstrategin explanatory sequential mixed method. Det innebär att studien i första hand använt kvantitativ metod för att komplettera med kvalitativ metod.  Av resultatet framgår att det förekommer både för- och nackdelar med Flipped Classroom, vilket påverkar studenternas inställning och upplevelse. Flipped Classroom ger studenterna flexibilitet. Det framgår att e-lärande ger flera individer möjligheten att studera vid högre utbildning. Oavsett kön, ålder eller tidigare erfarenhet påverkas upplevelsen till viss del.  Denna studie har genomförts på uppdrag av Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet.  Studiens syfte och frågeställningar avgränsas därmed till det pedagogiska projektet Flipped Classroom som genomförs på tredjeårsstudenter i delkursen HRD: Learning, change and development in organizations vid personal- och arbetsvetenskapliga programmet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)