Skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka skiftarbetares uppfattning om deras arbetsscheman och hur dessa inverkar på deras sociala liv. Ytterligare frågeställningar som studien undersökte var; vilka upplevda för- och nackdelar finns ur ett socialt perspektiv, vad tycks förmildra eller förstärka inverkan på det sociala livet, hur beskriver skiftarbetare att de hanterar sina arbetstider i relation till sociala livet? Upplevs det finnas fysiska aspekter som indirekt påverkar det sociala livet? Studien utgick från kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer som hölls med sex respondenter. De sex respondenterna hade samtliga erfarenhet av minst sex månaders sammanhängande skiftjobb inom de senaste två åren. Intervjuerna bestod av öppna frågor kring uppfattningar, reflektioner och känslor om arbetstider samt om socialt stöd och fritid. Datan transkriberades och kodades vid analys. Det var tydligt att respondenterna jämförde sina arbetstider med normativa arbetstider. En positiv aspekt som upplevdes var sammanhängande ledighet, medan en negativ aspekt var begränsad möjlighet till socialt liv. De skiftande arbetstiderna upplevdes bidra till trötthet och minskad energi till umgänge med närstående. Möjlighet att påverka arbetssituation och socialt stöd upplevdes minska den negativa inverkan på det sociala livet medan lågt inflytande för arbetstagare och brist på socialt stöd uppfattades stärka negativ inverkan på det sociala livet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)