Att skapa och fånga värde med stöd av Big data

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Big data är ett omtalad ämne, allt fler organisationer vill investera i och använda Big data som beslutsstöd. Därför har syftet med denna studie varit att få en djupare förståelse för begreppet Big data och mer konkret att undersöka hur Big data påverkar värdeskapande och värdefångst i affärsmodeller. För att undersöka syftet har följande forskningsfråga ställts: Hur påverkar Big data värdeskapande och värdefångst i affärsmodeller?  En multipel fallstudiedesign av en kvalitativ karaktär har tillämpats för att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågan. Insamlingen av data har skett genom semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter från tre olika organisationer. Den insamlade data har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys.   Resultatet visar att Big data analyser kan skapa stora affärsvärden. Big data är en kraftfull tillgång för organisationer som kan använda dataanalyser som underlag för att fatta väl underbyggda beslut vilket kan leda till utveckling och effektivisering av organisationen. Dock medför arbete med Big data utmaningar gällande kommunikation mellan datadrivna enheter och människor men även att hitta vilka källor som faktiskt levererar värde. Värdeskapande och värdefångst i affärsmodeller är en kontinuerlig process som organisationer strävar efter. Studien har visat att värdeskapande med stöd av Big data handlar om att tillfredsställa kunders behov och skapa långvariga kundrelationer genom att med hjälp av dataanalys identifiera kundbeteende, hitta nya trender och utveckla nya produkter. För att med stöd av Big data öka värdeskapande måste organisationer utföra olika typer av aktiviteter, bland annat hitta källor som levererar väsentlig information, investera i rätt verktyg och medarbetare som kan hantera och bearbeta de stora datavolymerna.   Hur mycket värde organisationer kan fånga, det vill säga hur mycket intäkter som genereras från försäljningen beror på organisationens tillgång till resurser, kunskap och om samtliga medarbetare i organisationen integreras i att använda Big data. Genom att integrera medarbetarna i dataanalys kan det bidra till att värdeskapande ökar då deras kunskap och erfarenhet ökar chansen till att finna dolda mönster, nya trender och möjligheten att förutspå saker som ännu inte skett vilket med tiden kommer tillfredsställa kunderna, skapa värde och generera intäkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)