Separation and identification of IgG glycopeptides using Capillary Electrophoresis and Ultra High-Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry

Detta är en Master-uppsats från KTH/Kemi

Sammanfattning: I den här studien har metoder för att separera immunoglobulin (IgG) utvecklats med hjälp av kapillärelektrofores (CE) och Ultra högupplösande vätskekromatografi-Mass spektrometri (UHPLC-MS). Vid analysen av peptider från IgG spjälkat av trypsin (IgG TD) detekterades 26 glykopepeptider med UHPLC-MS genom att använda olika gradienter och mobilfaser. Dessutom analyserades fyra olika koncentrations av IgG TD för att testa detektionsgränsen. Resultatet visade att glykopeptider kunde detekteras i alla fyra koncentrationer men antalet detekterade glykopeptider minskade med minskande koncentration. Den sista delen av UHPLC-MS analysen var en selektivitetsanalys där en blandning av bovint serumalbumin spjälkat av trypsin (BSA TD) och IgG TD analyserades i olika koncentrationer. Selektivitetsanalysen visade att ungefär samma antal IgG glykopeptider detekterades som vid analys av IgG TD. Vid CE-analysen användes tre olika kapillärer, varav två av dem var polyvinylalkohol-coated och olika buffertlösningar (BGE) användes. De slutgiltiga resultaten visade 5 toppar som skulle kunna representera IgG gykopeptider men eftersom ingen MS utfördes kunde inga slutsatser dras. Slutligen, användes Matrix-Assisted Laser desorption/ionisation-time-of-flight (MALDI-TOF) för att analysera proverna innan analys och för att jämföra resultaten med UHPLC-MS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)