Ofta att det är värt! En studie i några Lerumsgymnasisters språkbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Maria Persson; [2009-09-03]

Nyckelord: språksociologi; ungdomsspråk; slang;

Sammanfattning: ”Ofta att det är värt” är en språksociologisk undersökning av orden ofta, orka, värt och ovärt. Syftet var att undersöka om, och i så fall hur, orden användes på ett icke-traditionellt sätt av gymnasieungdomar i Lerum och om denna användning kan klassas som slang. En enkät delades ut till elever i årskurs tre på samtliga gymnasieprogram på Lerums Gymnasium. Hypotesen var att flickor, i högre utsträckning än pojkar, skulle använda orden på ett icke-traditionellt sätt och att elever på teoretiska program skulle använda dem mer än elever på praktiska program. Undersökningen är förankrad i tidigare forskning om ungdomsspråk och slang. I resultatet redovisas hur användningen ser ut och vilka olika funktioner orden kan ha i ungdomsspråket. Där tar jag också upp skillnaden mellan flickor och pojkar, samt mellan elever på teoretiska och praktiska program. I diskussionen presenteras möjliga förklaringar till ordens nya funktioner. Här diskuterar jag också huruvida orden kan klassas som slang, vad skillnader mellan olika grupper kan beror på och hur framtiden kan se ut för orden. Resultaten knyts till tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)