Styrelsearbete för att skapa aktieägarvärde med hjälp av strategisk ekonomistyrning. Åtta fallstudier av ägandestyrning i mindre och medelstora företag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemställning: En stark intressentgrupp för företag är ägarna och intresset för deras roll har ökat de senaste åren. Ägarstyrning och aktieägarvärde har blivit centralt vilket lett till en mer framskjuten roll för styrelsen. Hur påverkar denna utveckling styrelsens strategiarbete och arbete med ekonomiska beaktanden, kriterier vid beslutsfattande? Styrelsens roll är att utveckla bolagets värde men hur mäts och bedöms de värdeskapande aktiviteterna, strategierna, i mindre och medelstora företag. I större, noterade bolag är aktiekursen ett uttryck för aktieägarvärde. På vilket sätt tar styrelsen i mindre/medelstora företag hänsyn till aktieägarvärde vid strategiskt beslutsfattande?Syfte: Studien syftar till att undersöka hur styrelsen arbetar med ekonomiska beslutskriterier i strategiarbetet för att främja aktieägarvärde i mindre och medelstora företag.Avgränsningar: Studien behandlar endast intressentgruppen ägarna. Vidare behandlar studien ägarstyrning och rollen för värdeskapande utifrån styrelsens perspektiv. Endast styrelsens arbete med strategiarbete, strategiprocessen och strategisk ekonomistyrning beaktas. Strategiimplementering berörs ej.Metod: Den empiriska delen är genomförd som en kvalitativ undersökning i form av åtta fallstudier, djupintervjuer, med styrelseledamöter verksamma i ett antal mindre och medelstora företag. Undersökningen har både en deskriptiv och explorativ utgångspunkt. Studiens teoretiska referensram utgår från facklitteratur, forskningsartiklar och handböcker rörande ägarstyrning, strategisk ekonomistyrning, strategi och styrelsearbete. Dessa utgår från förhållanden i större företag.Slutsatser: Det finns inget entydigt svar för att beskriva på vilket sätt styrelsen i dessa företag tar hänsyn till aktieägarvärde vid strategiskt beslutsfattande. I fallstudierna diskuteras ekonomiska beslutskriterier och styrelsen gör en rad ekonomiska beaktanden i samband med beslutsfattande. Ägarnas ekonomiska mål framkommer tydligt men kompletteras med andra aspekter. Rörande rollfördelningen mellan styrelse och ledningsgruppen dras slutsatsen att dessa styrelser är mycket aktiva i strategiarbetet. VDs roll är dock central. När ägaren har starkt inflytande i styrelsen får det externa styrelseuppdraget en mer rådgivande karaktär.Förslag till fortsatt forskning: · En studie som går djupare in i de tre ägarprofiler som utkristalliserats i materialet: entreprenörsföretag, medarbetarägda bolag & familjeföretag.· Undersöka kopplingen mellan strategi & lönsamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)