Hinder vid smärthantering : en litteraturöversikt ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård. Otillräcklig smärtlindring kan resultera i såväl fysiologiska som psykosociala konsekvenser. Underbehandlad smärta är ett vanligt problem i vården och kan leda till lidande för individen. Patienternas förväntningar på vården skiljer sig från resultatet de upplever av behandling och omvårdnad. Syfte Att belysa faktorer som sjuksköterskan beskriver som hinder vid smärthantering hos patienter inom somatisk akutsjukvård. Metod En litteraturöversikt som inkluderade 19 vetenskapliga artiklar från 11 olika länder. I arbetet inkluderades 10 kvalitativa artiklar, sju enkätundersökningar och två artiklar som använt sig av mixad metod. Samtliga artiklar var peer reviewed och skrivna på engelska. Artiklarna analyserades med tematisk analys. Resultat De hinder som beskrevs delades upp i 4 huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Dessa var: Hur faktorer i organisationen påverkar smärthanteringen (Tid och resurser, Arbetsbelastning, Riktlinjer och rutiner), Teamarbetets inverkan på omvårdnadshandlingar vid smärta (Hierarki och relationen mellan läkaren och sjuksköterskan, Relationen mellan sjuksköterskorna), Attityd och kunskap (Misstro till patienten, Kunskapsbrist) och Patienter och anhörigas inverkan på smärthanteringen (Språk och kultur, Ovilja att rapportera smärta och ta emot analgetika, Orimliga förväntningar på vården). Slutsats Resultatet visade att vissa av de hinder som återfanns är kopplade till faktorer som skulle kunna lösas på ett organisatoriskt plan. Resterande hinder skulle kunna lösas med mer utbildning, både till sjuksköterskor, patienter och närstående, samt större satsningar på ett effektivare teamarbete. Vi såg ett behov av bättre metoder för att kommunicera med icke-svensktalande patienter, exempelvis genom information på fler språk än svenska och engelska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)