Bemötande av personer med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Denna studie belyser vårdares bemötande av personer med demenssjukdom. Studiens metod är en allmänlitteraturstudie där 10 artiklar valts ut som grund för analys. I resultatet framkom tre grundläggande faktorer för ett gott bemötande inom demensomsorgen. Dessa faktorer är; en god människosyn, en etablerad kommunikation mellan vårdare och patient samt att respektera patientens integritet och lyfta dennes autonomi. Studien visar att det råder en allmän konsensus om att ett individbaserat bemötande bör ges till patienter med demenssjukdom men att den inte alltid kommer naturligt i den kliniska omvårdnadssituationen. Synen på individen som en unik människa är grundläggande för ett gott bemötande. Studien för även en diskussion kring möjligheten för patienten att fatta egna beslut, och vad som styr denna möjlighet. För att öka det goda bemötandet inom demensomsorgen visar denna studie på vikten av att utarbeta verktyg för att etablera en god kommunikation. Framför allt betonas att vårdare bör få utökad kunskap om icke-verbal kommunikation och hur man tolkar denna, samt att använda sig mer av beröring i sitt omvårdnadsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)