Den sista pusselbiten : En kvalitativ studie om medarbetarskapets ansvar

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning:

Under lång tid har forskningen fokuserat på hur ledarskapet kan utvecklas och bidra till en effektiv organisation. På senare tid har forskningen börjat belysa även medarbetarens roll i verksamheten. Dock sker denna forskning ur ledarens perspektiv och medarbetarnas perspektiv saknas till stor del. Syftet med detta examensarbete var att genom kvalitativa intervjuer kartlägga upplevelsen av psykologiskt empowerment och förstå hur det kan ses som en del i medarbetarskapet bland ledare och medarbetare, ur ett medarbetarperspektiv. Psykologiskt empowerment berör den anställdes upplevelse av att kunna påverka sin arbetsroll, utföra ett meningsfullt arbete och påverka viktiga beslut. Genom att analysera denna upplevelse kan styrkor och utvecklingsmöjligheter identifieras i medarbetarskapet och ligga till grund för ett vidare utvecklingsarbete. Studien genomfördes på utvalda butiker inom Systembolaget i Västerbottens län. Det som framkom i studien är att det saknas en samsyn gällande medarbetarskapets innebörd. Skillnaden som identifierats är att medarbetarna saknar en arbetsgivaraspekt sett till definitionen av medarbetarskap, något som cheferna framhåller som en viktig del. Arbetsgivaraspekten rör det ansvar som medarbetaren har gentemot arbetsgivaren i och med en anställning. Utifrån de fyra faktorerna i psykologiskt empowerment: kompetens, självbestämmande, påverkan och meningsfullhet, framgår att kompetens och meningsfullhet är de faktorer som är väl genomarbetade inom Systembolaget. Gällande självbestämmande och påverkan finns utvecklingspotential. Utifrån studien kunde följande konstateras; viljan att dela med sig av makt finns hos ledarna, dock är viljan till att ta emot denna tudelad hos medarbetarna. Viljan hos båda parter bör finnas för att skapa förutsättningar för psykologiskt empowerment. Vidare konstateras att en gemensam syn på medarbetarskapets innebörd där förväntningar tydliggörs kan komma att skapa en positiv spiraleffekt för psykologiskt empowerment och medarbetarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)