Patienters delaktighet inom vuxenpsykiatri

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Patientens inflytande kan visas som möjligheten att få vara delaktig under hela vårdprocessen samt att kunna påverka sin vård och behandling. I den vuxenpsykiatriska verksamheten möter sjuksköterskor patienter som inte känner till vad som planeras och saknar engagemang i deras vård och behandling. Det är en orsak till att patienter upplever sig maktlösa över sin situation. Med ovanstående som utgångspunkt upplevs det som meningsfullt att studera hur fenomenet delaktighet upplevs av patienter med psykisk ohälsa och sjukdom för att kunna anpassa och förbättra vården efter patienternas behov. Syftet med studien är att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever delaktighet i sin vård och behandling. Metoden är en kvalitativ innehållsanalys som valdes för att beskriva fenomenet med hjälp av narrativa intervjuer med sex deltagare. I Resultatet presenteras två kategorier. Den första kategorin är att inte känna sig delaktig med sex underkategorier: bristande information, kommunikationssvårigheter, destruktiv vårdrelation, bristande engagemang från vårdpersonal, bristande kontinuitet samt arbetsmiljörelaterade problem. Den andra kategorin är att känna sig delaktig med tre underkategorier: tillräcklig information, fungerande kommunikation samt konstruktiv vårdrelation. Resultatet visade att patienters positiva upplevelser av delaktighet är beroende på fungerande vårdrelation, kommunikation och vårdpersonalens engagemang i patienternas vård. Patienternas kunskaper och erfarenheter om sin vårdsituation har också betydelse för känslan av delaktighet. Resultatets utfall överensstämmer med konception om personcentrerad vård där patienters upplevelse av delaktighet är en viktig faktor för en god vård. Kvaliten på vården avseende en god vårdrelation, fungerande kommunikation och patienters ökade kunskap om sin vård och behandling behöver förbättras och vidare utvecklas genom tillämpandet av personcentrerad vård inom vuxenpsykiatri.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)