Den (o)hälsosamma strävan efter det rätta : En kvantitativ studie om orthorexia nervosa & träningsberoende

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Bakgrund: 1997 introducerade den amerikanske läkaren och psykologen Steven Bratman Orthorexia Nervosa (ON), vilket är en relativt ny form av ätstörningsbeteende som kretsar kring en ohälsosam fixering kring hälsosam mat och naturlig föda. Sedermera har  ON övergått till att gestaltas som ett fenomen istället för ett begrepp, där träningsberoende (EA) kommit att utgöra ett påtagligt segment i fundamentet och definitionen av Orthorexia Nervosa. Syfte: Undersöka prevalens, ålders- respektive könsskillnader samt korrelationen mellan ON och EA hos deltagare som frekvent tränar på gym. Metod: Kvantitativ tvärsnittsundersökningen. En enkät, med EAI & ORTHO-15 som tillhörande mätinstrument, användes i studiedesignen. Datainsamlingen ägde rum hos tre separata gym vid fem tillfällen under en veckas tid. Totalt medverkade 112 deltagare i studien: 49 män (44 %) och 63 kvinnor (56 %) i åldrarna 18 -  79 år. Resultat: Åtta deltagare (7 %) låg inom riskzonerna för EA samtidigt som 44 (39 %) deltagare låg inom riskzonen för ON. Ålder spelar en påtaglig faktor gällande förhållningssättet till kosten, då det förekommer skillnader mellan olika åldersgrupper: gruppen Under 30 år visar i synnerhet högre andelar för ON (p= 0.005). Det råder en negativ korrelation (– 34 %) mellan mätinstrumenten EAI och ORTHO-15, vilket symboliserar ett destruktivt attribut gällande hälsan. Konklusion: Föreliggande studie ligger i linje med tidigare forskningsresultat inom samma område; det tycks finnas ett samband mellan mätinstrument gällande förhållningssättet till kosten och träningen, vilket mynnar ut i en ohälsosam strävan efter en perfekt hälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)