Den blinda röda fläcken : Menstruation i svenska museisamlingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker förekomsten av kulturarv rörande menstruation i svenska museisamlingar samt i vilka samband de har deltagit i utställningar eller på annat sätt exponerats för allmänheten. Undersökningen ämnar även ta reda på om tabu relaterat till menstruation påverkat insamlingen och exponeringen av de såkallade ”menstruationsföremålen”. Det empiriska materialet utgörs av en enkätundersökning utskickad till vad som kan sägas vara det allmänna museiväsendet i Sverige bestående av centralmuseum, regionala museum, kommunala museum, stadsmuseum samt ytterligare tre kulturhistoriska museum med en svarsfrekvens på 85,4% då 81 av 96 museum har deltagit. Studien visar att 50,6% av museerna har menstruationsföremål i samlingarna och att majoriteten av dessa hade cirka 1-5 stycken sådana och att den absolut vanligast förekommande föremålskategorin var menstruationsskydd. 64,8% av museer med menstruationsföremål i samlingarna hade exponerat dessa för allmänheten, oftast bara ett fåtal föremål och det vanligast förekommande utställningsformatet var tillfälliga utställningar. Majoriteten av menstruationsföremålen har förvärvats åren 1951-2021. Huruvida menstruationstabut har påverkat förekomsten av kulturarv rörande menstruation i svenska museum är svårt att utröna baserat på denna studie. Däremot kan tabut ha påverkat vilken sorts föremål som finns i museernas samlingar då det mesta materialet utgörs av menstruationsskydd vars uppgift att kontrollera mensflödet kan spegla samhällets förhållande till menstruation som ofta utgörs av skamkänslor inför ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)