Personcentrerad vård. Vad är det och vad tycker patienten?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Helena Göransson; Linnea Svensson; [2013-02-14]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Patienter har länge inom sjukvården ofta blivit objektifierade och endast reducerats till sin sjukdom. Det centrala för den personcentrerade vården, är att se patienten som en person bakom sin sjukdom, att se dennes perspektiv och upplevelser av sjukdomen.Personcentrerad vård kännetecknas av ett partnerskap mellan patient och vårdgivare. Genom att först starta med patientens berättelse och sedan vidareutveckla en vårdplan tillsammans fördelas ansvaret för vården och patientens delaktighet ökar. Tre nyckelbegrepp betonas; partnerskap, patientberättelse och dokumentation. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa och beskriva forskning om personcentrerad vård, med fokus på den vuxna patientens perspektiv inom slutenvården. Metod: En litteraturöversikt med både kvantitativa och kvalitativa artiklar sökta ur databaserna Cinahl, PubMed och Scopus. Resultat: Presenteras utifrån det teoretiska ramverket för personcentrerad vård. I den mån patienters perspektiv har undersökts är delaktighet den grund som krävs för stabilitet. Till exempel uppger patienter som är delaktiga vid upprättandet av målen för sin rehabilitering en ökad tillfredsställelse och större autonomi. Det biomedicinska synsättet är fortfarande en starkt rotad rutin som avspeglar sig i både patienter och personal samt i svårigheter med införandet av nytt arbetssätt. Slutsats: Traditionellt sett arbetar alla mot samma mål, en god vård för patienten, fast på olika håll. Om man däremot enas kring och utgår från personens berättelse kan stora vinster göras. Ytterligare forskning på ämnet är nödvändig för att få en samlad helhetssyn och kunna fullfölja en utvärdering på personcentrerad vård och dess effekter både på personal och patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)